Work samples


Swedish subtitles for the short film UNTIL DEATH

ORIGINAL ENGLISH

TRANSLATED SWEDISH

235
00:20:56,291 --> 00:21:02,625
We deliver on insurance in bringing you back
to the beginning when passion burned.

236
00:21:03,750 --> 00:21:11,250
We allow trust to revive your lost affections
awakening that ravenous hunger that will

237
00:21:11,333 --> 00:21:15,083
intensify the commitment you thought you lost.

238
00:21:16,500 --> 00:21:20,583
Relive the longing for nothing but to long.

239
00:21:21,541 --> 00:21:29,875
Awaken each day with the insatiable desire
to only exist in the presence of the one

240
00:21:29,916 --> 00:21:32,250
you have chosen to love.

241
00:21:32,666 --> 00:21:34,208
Bonded to another.

242
00:21:34,291 --> 00:21:39,375
A loving marriage is one of the
greatest achievements of our time.

243
00:21:48,333 --> 00:21:54,250
But countless walk out and desecration of marriage
has become commonplace in this our society.

244
00:21:54,791 --> 00:21:59,958
Ties are cut and the pain and anguish
can ripple through a lifetime.

245
00:22:00,333 --> 00:22:01,333
Simple integrity!

246
00:22:01,916 --> 00:22:06,250
Square your shoulders and meet your
obligations to the Golden Rule.

247
00:22:06,250 --> 00:22:12,916
A time-honored principle that should first and
foremost find expressionin a lifelong marriage.

248
00:22:13,083 --> 00:22:17,208
Let us help you create the commitment that
makes the difference.

249
00:22:17,250 --> 00:22:20,000
We promise we won’t disappoint.

250
00:22:30,375 --> 00:22:32,500
This is fantastic!

251
00:22:36,708 --> 00:22:40,000
I gotta say you guys, I love this pitch!

252
00:22:40,416 --> 00:22:41,791
You got a deal!

253
00:22:43,375 --> 00:22:45,375
-Alright!
-Ahh yeah!

254
00:22:47,375 --> 00:22:49,375
Cheers!

255
00:23:01,666 --> 00:23:03,541
This is gonna be fun!

235
00:20:56,291 --> 00:21:02,625
Vi levererar vårt löfte att föra dig tillbaka
till den början då passionen glödde.
236
00:21:03,750 --> 00:21:11,250
Vi låter tillit återuppväcka din borttappade tillgivenhet
och väcka till liv den glupande hunger som kommer

237
00:21:11,333 --> 00:21:15,083
intensifiera det engagemang du trodde du förlorat.

238
00:21:16,500 --> 00:21:20,583
Återupplev längtan för längtans egen skull.

239
00:21:21,541 --> 00:21:29,875
Vakna varje dag med en omättlig önskan
att endast få existera

240
00:21:29,916 --> 00:21:32,250
i din älskades närvaro.

241
00:21:32,666 --> 00:21:34,208
Bundna till varandra.

242
00:21:34,291 --> 00:21:39,375
Ett kärleksfullt äktenskap är en av
de största framgångarna i vår tid.

243
00:21:48,333 --> 00:21:54,250
Men otaliga ger upp och att vanhelga äktenskapet
har blivit vardagsmat i detta vårt samhälle.

244
00:21:54,791 --> 00:21:59,958
Äktenskapsband klipps av och smärtan och ångesten
kan dröja sig kvar ett helt liv.

245
00:22:00,333 --> 00:22:01,333
Okonstlad integritet!

246
00:22:01,916 --> 00:22:06,250
Sträck på dig och fullgör dina
skyldigheter gentemot den gyllene regeln.

247
00:22:06,250 --> 00:22:12,916
En vedertagen princip som först och främst
bör komma till uttryck i ett livslångt äktenskap.

248
00:22:13,083 --> 00:22:17,208
Låt oss hjälpa dig att skapa det engagemang
som gör hela skillnaden.

249
00:22:17,250 --> 00:22:20,000
Vi lovar att du inte kommer att bli besviken.

250
00:22:30,375 --> 00:22:32,500
Det här är fantastiskt!

251
00:22:36,708 --> 00:22:40,000
Jag måste bara säga att jag älskar den här pitchen!

252
00:22:40,416 --> 00:22:41,791
Jag är på!

253
00:22:43,375 --> 00:22:45,375
-Kör till!
-Härligt!

254
00:22:47,375 --> 00:22:49,375
Skål!

255
00:23:01,666 --> 00:23:03,541
Det här kommer bli roligt!


Swedish subtitles for the short film THORQUS

ORIGINAL ENGLISH

TRANSLATED SWEDISH

53
00:03:44,125 --> 00:03:46,750
The Norsemen’s fury filled accusations

54
00:03:46,750 --> 00:03:50,709
hurl mercilessly
towards the south sea swindlers.

55
00:03:51,625 --> 00:03:57,291
Negotiations between these simpletons
is beginning to break down.

56
00:03:57,792 --> 00:04:00,458
Their attempt at a peaceful resolve

57
00:04:00,542 --> 00:04:06,500
now moves decidedly towards
the gruesome glory of war.

58
00:04:19,166 --> 00:04:21,000
-Say you last words!
-Give them the gold!

59
00:04:21,125 --> 00:04:22,500
-Just give them the gold!
-Shut up!!

60
00:04:22,709 --> 00:04:23,792
-You unclean goats!
-Please! Please!

61
00:04:23,959 --> 00:04:24,750
Norsemen!

62
00:04:24,917 --> 00:04:25,709
Norsemen!

63
00:04:25,875 --> 00:04:27,959
-I know what you want.
-Prepare for death!

64
00:04:28,041 --> 00:04:31,875
-Gold for a Viking!
-An axe for a pirate!

65
00:04:33,417 --> 00:04:37,792
This will not be a day for
diplomatic concession.

66
00:05:36,291 --> 00:05:38,250
In this remote outland,

67
00:05:38,250 --> 00:05:42,000
thousands of miles
from any vestige of civilization,

68
00:05:42,542 --> 00:05:44,458
a barbarous battle

69
00:05:44,458 --> 00:05:50,041
will spill the blood of young and old,
men and women alike.

70
00:05:50,500 --> 00:05:55,000
The conquest of Thorqus
will be a merciless one.

53
00:03:44,125 --> 00:03:46,750
Nordbornas raserifyllda anklagelser

54
00:03:46,750 --> 00:03:50,709
slungas obarmhärtigt
mot bedragarna från det södra havet

55
00:03:51,625 --> 00:03:57,291
Förhandlingarna mellan dessa dumskallar
börjar bryta samman.

56
00:03:57,792 --> 00:04:00,458
Deras försök att nå en fredlig lösning

57
00:04:00,542 --> 00:04:06,500
rör sig nu bestämt mot
krigets grymma prakt.

58
00:04:19,166 --> 00:04:21,000
-Säg dina sista ord!
-Ge dem guldet!

59
00:04:21,125 --> 00:04:22,500
-Ge de bara guldet!
-Håll käften!!

60
00:04:22,709 --> 00:04:23,792
-Era orena getter!
-Snälla! Snälla!

61
00:04:23,959 --> 00:04:24,750
Nordbor!

62
00:04:24,917 --> 00:04:25,709
Nordbor!

63
00:04:25,875 --> 00:04:27,959
-Jag vet vad du vill ha.
-Bered dig på att dö!

64
00:04:28,041 --> 00:04:31,875
-Guld för en viking!
-En yxa för en pirat!

65
00:04:33,417 --> 00:04:37,792
Detta blir inte en dag
i diplomatins tecken.

66
00:05:36,291 --> 00:05:38,250
I detta avlägsna land,

67
00:05:38,250 --> 00:05:42,000
tusentals mil
från varendaste spår av civilization,

68
00:05:42,542 --> 00:05:44,458
kommer en barbarisk kamp

69
00:05:44,458 --> 00:05:50,041
att spilla blodet av unga och gamla,
av män såväl som kvinnor.

70
00:05:50,500 --> 00:05:55,000
Erövringen av Thorqus
kommer bli en skoningslös sådan.


Swedish subtitles for the multi-award winning short film PIPE DREAM

ORIGINAL ENGLISH

TRANSLATED SWEDISH

1
00:00:27,080 --> 00:00:29,260
Nothing can contain me.

2
00:02:14,540 --> 00:02:15,500
Alright John!

3
00:02:15,680 --> 00:02:16,440
Get up!

4
00:02:16,700 --> 00:02:17,440
Get up!

5
00:02:17,440 --> 00:02:18,740
Your fifteen minutes are up.

6
00:02:19,360 --> 00:02:20,800
It’s Fanny’s turn to perform.

7
00:02:23,220 --> 00:02:24,220
Come on John!

8
00:02:24,480 --> 00:02:26,320
Nothing can contain me!

9
00:02:37,360 --> 00:02:39,040
Get off the Hans Zimmer organ!!

10
00:02:39,860 --> 00:02:40,360
Come on!

11
00:02:40,360 --> 00:02:40,860
Pick him up!

12
00:02:41,000 --> 00:02:41,800
Pick him up!

13
00:02:41,900 --> 00:02:42,460
Come on!

14
00:02:43,460 --> 00:02:44,340
Hans Zimmer!

15
00:02:46,040 --> 00:02:47,400
Nothing can contain me!

16
00:02:47,620 --> 00:02:48,260
Get off his organ!!

17
00:02:48,620 --> 00:02:51,060
Nothing can contain me!!!

18
00:02:51,580 --> 00:02:52,300
Get him up!

1
00:00:27,080 --> 00:00:29,260
Inget kan hindra mig.

2
00:02:14,540 --> 00:02:15,500
Okej John!

3
00:02:15,680 --> 00:02:16,440
Res dig!

4
00:02:16,700 --> 00:02:17,440
Res dig!

5
00:02:17,440 --> 00:02:18,740
Dina femton minuter är slut.

6
00:02:19,360 --> 00:02:20,800
Det är Fannys tur att uppträda.

7
00:02:23,220 --> 00:02:24,220
Kom igen John!

8
00:02:24,480 --> 00:02:26,320
Inget kan hindra mig!

9
00:02:37,360 --> 00:02:39,040
Släpp ifrån dig Hans Zimmer orgeln!!

10
00:02:39,860 --> 00:02:40,360
Kom igen!

11
00:02:40,360 --> 00:02:40,860
Lyft upp honom!

12
00:02:41,000 --> 00:02:41,800
Lyft upp honom!

13
00:02:41,900 --> 00:02:42,460
Kom igen!

14
00:02:43,460 --> 00:02:44,340
Hans Zimmer!

15
00:02:46,040 --> 00:02:47,400
Inget kan hindra mig!

16
00:02:47,620 --> 00:02:48,260
Släpp hans orgel!!

17
00:02:48,620 --> 00:02:51,060
Inget kan hindra mig!!!

18
00:02:51,580 --> 00:02:52,300
Få upp honom!


Swedish translation of the opening chapter in Çiğdem y Mirol's book MYFACE BOOK

ORIGINAL ENGLISH

TRANSLATED SWEDISH

They said that everything could be read on my face, and maybe because everything is better read on my face, I wasn’t able to write to you. Thinking back, how could this be? There are some people in some places who talk about something like the conscious, the preconscious, the unconscious, and even the subconscious, and they say we need all these to be understood.


I wonder if we have really been imprisoned within a single face. Have we been sentenced to this one face for centuries? I wish I had looked at my face more carefully. Then even I would have seen that there was nothing more to read on my face than hesitant fear. I have been foolish; please excuse me. I didn’t pick up a mirror or stand in front of a mirror and look at myself properly. Excuse me, because I didn’t see my mistakes, and I didn’t excuse myself at the time.


Now I am living in the attic of an old house. I arrived here with no household belongings; I took only my red chair with me. I am writing these lines to you on an inclined table right in front of an inclined window. While writing, I am not looking at my fingers, but at the screen. While not looking at the screen I am watching out through the window starting where the screen finishes. I see the sky during the day. I see the sky which is sometimes all white, sometimes all blue, sometimes blue and white all together, sometimes grey, and sometimes the color of mud. And in the evenings, I don’t see anything but my reflection in the window. I am writing opposite my reflection. I do more watching during the day and more writing in the evening. Mostly, I write when it’s raining. Somewhere a radio is on, and the words I hear from the radio stay in my mind. Sometimes something weird happens: my subconscious gets stuck. I want all I imagine, all I cannot imagine, all I will be able to imagine and all I won’t be able to imagine to mix with your imaginings in these letters and these spaces.

De sa att allt gick att utläsa i mitt ansikte och kanske för att mitt ansikte ger den bästa läsningen, kunde jag inte skriva till dig. Blickar tillbaka, varför var det så? Det finns vissa människor på vissa ställen som pratar om någonting som det medvetna, det förmedvetna, omedvetna och till och med det undermedvetna och de säger att vi behöver allt detta för att bli förstådda.


Jag undrar verkligen om vi har blivit fängslade inom ett enskilt ansikte. Har vi dömts till detta ansikte i århundranden? Jag önskar att jag hade tittat noggrannare på mitt ansikte. Då skulle till och med jag ha sett att det enda som fanns där att läsa var tvekande rädsla. Jag har varit oförståndig; snälla förlåt mig. Jag plockade inte fram en spegel eller ställde mig framför en och studerade mig själv ordentligt. Förlåt mig för att jag inte såg mina misstag och för att jag inte ursäktade mig själv just då.


Nu bor jag på vinden i ett gammalt hus. Jag kom hit utan några hushållsägodelar; bara min röda stol tog jag med mig. Jag skriver dessa rader till dig på ett lutande bord framför ett lutande fönster. Medan jag skriver tittar jag inte på mina fingrar utan på skärmen. När jag inte tittar på skärmen ser jag ut genom fönstret som börjar där skärmen slutar. Jag ser himlen under dagen. Jag ser himlen som ibland är alldeles vit, då och då är den helt blå, emellanåt är den blå och vit samtidigt, tidvis är den grå och av och till är den jordfärgad. Och på kvällarna ser jag endast min reflektion i fönsterglaset. Jag skriver mitt emot min reflektion. Jag ägnar mig mer åt tittande på dagen och mer åt skrivande på kvällen. Mestadels skriver jag när det regnar. En radio är påslagen någonstans och orden jag hör från radion stannar i mina tankar. Ibland händer något konstigt: mitt undermedvetna fastnar. Jag vill att allt som jag föreställer mig men också allt som jag inte kan föreställa mig, att allt det som jag kommer att kunna föreställa mig men också allt det som jag inte kommer att kunna föreställa mig – att detta ska sammanblandas med dina föreställningar i dessa brev och dessa utrymmen.Swedish translation of a chapter in Çiğdem y Mirol's book MYFACE BOOK

ORIGINAL ENGLISH

TRANSLATED SWEDISH

I watch the news.

I listen to the news.

I hear the news. 

I see the news.

I don’t understand the news.

I can-not un-der-stand the news.
Because, in the news who the subject is and who the object is, what the earth means and what the mother means, where the motherland lives and where the otherland lives, what is said by whom and where, is not clear!


Some present the main news bulletins, yet they have yet to learn which countries border theirs.

Some have no control of their own tongues and they have no reasonable thoughts.

Some have so many egos, yet they have no worlds.

Some have no privacy, yet so much sociality.

Some even have no sociality.

Some have nothing.

An earthquake strikes, and they remain under the ruins, yet they have no right to protest.

But they have tear bombs (tear gas grenades?) and they have brutish police or cops.


To some, they have their God-given punishments, and to some they have their holy justice.

And, to some who are the poorest some, it is so great that the others are dead.

Several of them use their guns to kill their household and also themselves.

Several of them have children in faraway lands.

Several of them have children six feet under lands.

Several of them have children yet have no children thanks to their affairs with the states.

Several of them kill, several of them are killed.

Several of them are tearful and fearful.

Several of them dance openly as if nothing has just happened to them.


While several of them stay as several of them, several of them pass though crossovers and become several others.

Someone listens, someone understands, someone sees, someone tells, and someone acts as if nothing has just happened to someone else. And someone looks, and looks, and looks, and looks and says: I am not happy.

 

A lot of them stand still.

They look and stand still.

They shut up and stand still.

They hear and stand still.

They still stand still, yes they still stand still.

To stand still. Imagine?!  Such a pity!


Not never, not ever but however, a lot of them go shopping a lot of times. What bullshit!

Jag tittar på nyheterna.

Jag lyssnar på nyheterna.

Jag hör nyheterna.

Jag ser nyheterna.

Jag förstår inte nyheterna. 
Jag kan in-te för-stå nyheterna.

Eftersom vem subjektet är och vem objektet är, vad Jorden betyder och vad Modern betyder, var fosterlandet bor och var främmande landet bor, vad som sägs av vem och var, är inte tydligt på nyheterna!


Vissa presenterar huvudnyheternas bulletiner, men de har ännu inte lärt sig vilka deras angränsande länder är.

Vissa har ingen kontroll över sin tunga och saknar rimliga tankar.

Vissa har så många egon, men de har inga världar.

Vissa har inget privatliv, men väldigt mycket sällskapsliv.

Vissa saknar till och med sällskapsliv.

Vissa har ingenting.

En jordbävning slår till och de förblir under ruinerna, ändå har de ingen rätt att protestera.

Men de har tårbomber (tårgasbomber?) och de har djuriska poliser eller snutar.


Till vissa, har de sina gudagivna straff, och till vissa har de sin heliga rättvisa.

Och för andra, de andra som är de största stackarna, är det riktigt bra att de andra är döda.
Flera av dem använder sina vapen för att döda sina hushåll och också sig själva.

Flera av dem har barn i fjärran länder.

Flera av dem har barn två meter under jord.

Flera av dem har barn men inga barn tack vare deras statsaffärer.

Flera av dem dödar, flera av dem dödas.

Flera av dem är fyllda med tårar och fruktan.  

Flera av dem dansar öppet som om ingenting precis har hänt dem.


Medan flera av dem förblir som flera av dem, passerar flera av dem korsningar och blir flera andra.

Någon lyssnar, någon förstår, någon ser, någon berättar, och någon agerar som om ingenting precis har hänt någon annan. Och någon tittar, och tittar, och tittar, och tittar och säger: Jag är inte lycklig.

 

Många av dem står stilla.

De tittar och står stilla.

De håller käften och står stilla.

De hör och står stilla.

Varenda en står än still, ja varenda en står än still.

Att stå still. Tänk dig!? Vad synd!


Inte aldrig, inte alltid, emellertid shoppar många av dem många gånger på sin fritid. Vilken dynga!